OFERTA

Nadzory budowlane i Kierowanie Budową

Oferuję pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru u klientów indywidualnych jak również developerów na inwestycjach budowlanych – posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Kompleksowy Nadzór i Kierowanie Budową - od opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez wybór i nadzór wykonawców z zawarciem skutecznych umów na roboty budowlane, aż do przygotowania dokumentacji odbiorowej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Odbiory lokali

Oferuję fachową pomoc przy odbiorze mieszkań i budynków od deweloperów, a także przy odbiorze prac budowlanych od firm wykonawczych. Sprawdzam i weryfikuję wykonane prace pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa jak również umowami i projektem.

Przeglądy okresowe budynków

Profesjonalnie, kompleksowo i rzetelnie wykonuję niezbędne kontrole obiektów budowlanych (półroczne, roczne, pięcioletnie) wraz z właściwymi wpisami w książki obiektu budowlanego.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego art. 62, art.63 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli oraz jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania

Przeglądy wykonuję w pełnym zakresie zarówno budowlanym jak również instalacyjnym.

 Kosztorysy budowlane i wyceny

Opracowuje takie dokumenty jak:
- Przedmiary
- Kosztorysy ofertowe
- Kosztorysy inwestorskiej
- Kosztorysy powykonawcze
- Kosztorysy do zamówień publicznych

W/w dokumenty sporządzam na podstawie wykonanych przedmiarów oraz obmiarów powykonawczych.

Opinie, orzeczenia

Wykonuję opinie i orzeczenia techniczne nt. stanu istniejących budynków jak również instalacji, w które jest wyposażona dana nieruchomość.

Realizacja i projektowanie

Współpraca z wieloma wykonawcami jak również biurami projektowymi pozwala na realizację inwestycji od pomysłu inwestora przez zaprojektowanie po realizację i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Izolacje i osuszanie budynków

Oferuję wykonanie prac mających na celu osuszenie obiektu po zalaniach, nieszczelnościach oraz następnie prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwodnych czy przeciwwilgociowych powłokowych takich jak papy, szlamy masy KMB jak również iniekcji